Mesaj için tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir ilk: Son üç yılda 9 kitap yayını
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARI UYGULAMA USUL ve ESASLARI

 

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yürütülen uluslararasi yabancı dil sınavlarının uygulanmasına yönelik hazirlanan “H. Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Uygulama Usul ve Esasları16 Eylül 2021 tarihli Senato kararınca uygun görülmüştür.

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARI UYGULAMA USUL ve ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-

Bu Usul ve Esasların amacı, uluslararası düzeyde yabancı dil sınavı uygulayan kurum ve kuruluşlarla Üniversitenin imzaladığı sözleşmeler kapsamında Yüksekokul tarafından koordine edilen yabancı dil sınavlarının uygulamasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-

Bu Usul ve Esaslar, Üniversitenin uluslararası düzeyde yabancı dil sınavı uygulayan kurum ve kuruluşlarla imzaladığı sözleşmeler kapsamında Yüksekokul tarafından koordine edilip uygulanan uluslararası yabancı dil sınavlarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-

Bu Usul ve Esaslar, 6/11/1981 tarih ve 17506 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 

  1. Harcama Yetkilisi: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
  2. İşletme Müdürlüğü: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,
  3. Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
  4. Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
  5. Sınav Merkezi: Hacettepe Üniversitesi Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde yer alan Uluslararası Yabancı Dil Sınav Merkezini,
  6. Sözleşme: Üniversite ile ilgili yabancı dil sınavının uluslararası düzeyde lisans sahibi olan kurum ve kuruluş arasında imzalanan yetki sözleşmesini,
  7. Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
  8. Yönerge: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönergeyi,
  9. Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

 

           ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Uygulanması

 

Yetki Sözleşmesi

MADDE 5-

(1) Üniversite ile ilgili yabancı dil sınavının uluslararası düzeyde hak sahibi olan kurum ve kuruluş arasında imzalanan sözleşme ile Yüksekokul bünyesinde bir sınav merkezi kurulur. Bu sözleşme, sınavın uygulama aşamaları ve sınav görevlileri için bağlayıcıdır.

 

(2) Sınavların uygulanmasından önce yapılması gereken hazırlıklar, sınav günleri oturumların düzenlenmesi ve yürütülmesi ile sınav sonrası yapılması gereken iş ve işlemler, sözleşme hükümlerince yerine getirilir.

 

Sınav Koordinasyonu ve Sınav Görevlileri

MADDE 6-

(1) Uluslararası yabancı dil sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla görevlendirilen Yüksekokul personeli ilgili sözleşmede belirtilen şartları taşır. Sözleşme taraflarının gerek görmesi halinde, sınavlarda görevlendirilecek personel sözleşmede belirtilen şartlar dışında sertifika eğitimine tabi tutulabilir, başarılı olanlar ilgili sınavlarda görev alabilir.

 

(2) Uluslararası Sınav Koordinatörü: Uluslararası düzeyde yabancı dil sınavı uygulayan kurum ve kuruluşlarla sınavın yürütülmesi ve görevlendirilecek personelin gerekli şartlara sahip olması amacıyla sınavın uygulanacağı tarihlerde idari ve teknik açıdan genel koordinasyonu sağlayan öğretim elemanıdır.                       

 

(3) Uluslararası Sınav Koordinatör Yardımcısı: Uluslararası Sınav Koordinatörüne sınavların koordinasyonu ve yürütülmesinde yardımcı olmak için görevlendirilen öğretim elemanıdır.

 

(4) Uluslararası Sınav Bina Sorumlusu: Uluslararası yabancı dil sınavlarında sınav günü sınav oturumlarının yapılacağı binanın giriş çıkış, temizlik vb. hizmetlere yönelik önlemleri almaktan sorumlu personeldir.

 

(5) Sınav Salon Başkanı: Uluslararası yabancı dil sınavlarında sınav günü sınav oturumlarının yapılacağı sınav salonunda sınavın güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumlu personeldir.

 

(6) Gözetmen: Uluslararası yabancı dil sınavlarında sınav günü sınav oturumlarının yapılacağı sınav salonunda sınav salon başkanına yardımcı olmak ve sınavda gözetim sağlamak üzere görevlendirilen personeldir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Mali Hükümler

 

Uluslararası Yabancı Dil Sınav Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Sınavlarda Görev Alan Personele Yapılacak Ödemeler

 

MADDE  7-

(1) Sınav merkezinde düzenlenen uluslararası dil sınavlarından elde edilecek gelir ilgili sınavın uluslararası düzeyde hak sahibi olan kurum ve kuruluş arasında imzalanan sözleşme ile hüküm altına alınır.  Yabancı para cinsinden elde edilen gelirler sözleşmede belirtilen süre içerisinde Üniversitenin İşletme Müdürlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunun döviz hesabına yatırılır ve işlemin gerçekleştiği tarihteki kur üzerinden ulusal para cinsi değerinde kaydedilir.

 

(2) Uluslararası yabancı dil sınavlarından elde edilen gelirler ve ödemeler nedeniyle oluşacak vergisel mükellefiyetlere ilişkin hususlar İşletme Müdürlüğü tarafından takip edilir.

 

(3) Uluslararası yabancı dil sınavlarından elde edilen gelirler üzerinden ilgili mevzuat hükümlerince İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak kesintilerden sonra, sınavların koordinasyonu ve uygulanmasında katkısı bulunan personele yapılacak ek ödemeler ile ilgili belgeler Yönerge hükümlerine uygun bir şekilde hazırlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur.

 

(4) Sınav uygulama ve koordinasyon görevlileri ile sınav görevlilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetler için Yönergeye uygun şekilde elde ettikleri faaliyet puanlarına göre ek ödemeler yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 9-

Bu Usul ve Esaslar Hacettepe Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10-

Bu Usul ve Esaslarla ilgili hükümleri Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.